H?p T?ng k?t H?i n?m 2017
Viết bởi ?on V?n Cnh    Thứ sáu, 29 Tháng 12 2017 01:43    In

Knh G?i : UV BCH trung ??ng H?i ?CTV Vi?t Nam

Th??ng v? BCH trung ??ng H?i ?CTV Vi?t Nam tri?u t?p h?p BCH m? r?ng v?i n?i dung ch? y?u nh? sau:

1)    N?i dung h?p:

+ Ki?m di?m cng tc n?m 2017 v bn ph??ng h??ng cng tc n?m 2018;

+ Sinh ho?t h?c thu?t: Nh?ng nghin c?u m?i trong ?CTV th? gi?i v Vi?t Nam

2) Th?i gian: Ngy 13 v 14 thng 01 n?m 2018

 ??a ?i?m: TP Lao Cai

D? ki?n ch??ng trnh:

Ngy 13/01/2018 (th? 7):

7g30: xe ?n ??i bi?u ?i Lao Cai t? Lin ?on QH v ?T TNN mi?n B?c: s? 10, ng 42, ph? Tr?n Cung, Ngh?a Tn, C?u Gi?y, H N?i

15g00 17g00: H?p BCH m? r?ng t?i Lao Cai

T?i ngh? l?i TP Lao Cai.

Ngy 14/01/2018 (Ch? nh?t):

7g30: T? TP Lao Cai ?i ch? mi?n ni B?c H. ?n tr?a t?i B?c H

13g00: ?on v? H N?i.

Trn tr?ng knh m?i qu v? thu x?p th?i gian tham d?.

Cm ?n! 

(Trn tr?ng ?? ngh? qu v? xc nh?n tham d? h?p  tr??c ngy 8/01/2018.

??a ch? lin l?c: ?on V?n Cnh:0982818161; Nguy?n V?n Lm: 0903453883                     

                                                                CH? T?CH H?I


Mục cũ hơn: