Gi?i thi?u
Viết bởi Administrator    Chủ nhật, 15 Tháng 9 2013 03:32    In

Qu v? v cc b?n ??ng nghi?p ??a ch?t th?y v?n thn m?n !

CanhTrang WEB c?a H?i ??a ch?t th?y v?n Vi?t nam chnh th?c ra m?t b?n ??c.

??a ch?t th?y v?n l m?t trong l?nh v?c c?a khoa h?c v? tri ??t chuyn nghin c?u s? hnh thnh, phn b? v v?n ??ng c?a n??c d??i ??t, nghin c?u m?i quan h? gi?a n??c d??i ??t v?i n??c m?t, n??c kh quy?n v v?i mi tr??ng xung quanh.

H?i ??a ch?t Th?y v?n Vi?t Nam (vi?t t?t ti?ng Vi?t : ?CTV, ti?ng Anh : VAH) l m?t t? ch?c x h?i - ngh? nghi?p t? nguy?n c?a nh?ng t? ch?c, c nhn ho?t ??ng trong chuyn ngnh ??a ch?t Th?y v?n. H?i ??a ch?t Th?y v?n l H?i thnh vin c?a T?ng H?i ??a ch?t Vi?t Nam v Lin hi?p cc H?i KH v KT Vi?t Nam ho?t ??ng trong khun kh? php lu?t Nh n??c C?ng ha x h?i ch? ngh?a Vi?t Nam v theo ?i?u l? H?i.

M?c ?ch c?a H?i l t?p h?p ?on k?t r?ng ri nh?ng ng??i ho?t ??ng trong chuyn ngnh ??a ch?t Th?y v?n (?i?u tra ?nh gi n??c d??i ??t) nh?m gip ?? nhau pht huy ti n?ng v tr tu?, nng cao trnh ?? chuyn mn, ??o ??c ngh? nghi?p c?ng hi?n cho s? nghi?p cng nghi?p ha v hi?n ??i ha ??t n??c, gp ph?n xy d?ng n??c Vi?t Nam giu m?nh, x h?i cng b?ng, dn ch?, v?n minh. Cng dn Vi?t Nam lm cng tc ??a ch?t Th?y v?n ho?c c lin quan ??n ngnh ngh? ??a ch?t Th?y v?n, c ?i?u ki?n tham gia th??ng xuyn vo cc ho?t ??ng c?a H?i, t? nguy?n lm ??n gia nh?p H?i, ??u c th? ???c xem xt k?t n?p l h?i vin c?a H?i ??a ch?t Th?y v?n Vi?t Nam. Cng dn Vi?t Nam ? trong v ngoi n??c, c hi?u bi?t v? ngnh ??a ch?t Th?y v?n, c nhi?t tnh ?ng gp cho H?i, cng nh?n ?i?u l? H?i c th? ???c xem xt l h?i vin lin k?t.

Website c?a H?i l n?i cung c?p nh?ng thng tin t?ng h?p ho?t ??ng c?a H?i, n?i cung c?p nh?ng sch bo, bi gi?ng, gio trnh, cc cng trnh khoa h?c, cc lu?n n Ti?n s?, lu?n v?n Th?c s? v? cc l?nh v?c ti nguyn n??c d??i ??t v cc l?nh v?c khoa h?c lin quan.

R?t mong nh?n ???c s? h?p tc c?a qu v? v ??ng nghi?p.

Hy qu?ng b r?ng ri website dctvvn.gov.vn, cung c?p nhi?u  tin, bi, ?nh, videoclip, gp , th?o lu?n, trao ??i kinh nghi?m v ??t k?t n?i  dctvvn.gov.vn  vo cc website  khc. Quan tm h? tr? v? tinh th?n, ph??ng ti?n, trang thi?t b?, ti chnh tr?c ti?p ho?c gin ti?p cho trang web v cho H?i.

Nhn d?p ra m?t trang WEB c?a H?i ?CTV v nhn d?p ??u n?m Tn Mo, chng ti xin g?i ??n cc H?i vin, cc b?n ??ng nghi?p, cc qu v? ??c gi? l?i chc n?m m?i s?c kh?e, an khang th?nh v??ng.

Chn thnh cm ?n Lin ?on QH v ?T ti nguyn n??c mi?n B?c, Tr??ng ??i h?c M? - ??a ch?t v cc b?n c?ng tc vin ? nhi?t tnh gip ?? k? thu?t cho website.

Ch? T?ch  H?i ?CTV Vi?t Nam

PGS TS ?on V?n Cnh

 ??a ch? lin h?:

??a ch? V?n phng H?i: S? 10, ng 42, ph? Tr?n Cung, ph??ng Ngh?a Tn, qu?n C?u Gi?y, thnh ph? H N?i.

- Ch? t?ch H?i : 0903422671, email : Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. ??a ch? email ny ? ???c b?o v? t? spam bots, b?n c?n kch ho?t Javascript ?? xem n.

- PCT kim TTK :  0913546004, email : Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.


Mục mới hơn: