Thứ sáu, 21 Tháng 2 2014 09:31    In

-nh 1 3Ngy 19/10/2013 BCH Trung ??ng H?i ?CTV Vi?t Nam ? t? ch?c h?p m? r?ng nh?m t?ng k?t n?m ho?t ??ng 2013 v bn ph??ng h??ng ho?t ??ng n?m 2014.  

Thnh ph?n tham d? h?p: Cc uv BCH, Lnh ??o TT v lnh ??o cc lin ?on, cc ?on thu?c TT QH v ?T TNN Qu?c Gia, lnh ??o C?c QL TNN v cc TT thu?c C?c, cc doanh nghip v cc nh ti tr?, ??c bi?t c s? th?m gia c?a 30 nh ?CTV lo thnh.

Ch? t?ch T?ng H?i ??a ch?t Vi?t Nam - PGS TS ?? C?nh D??ng, TTK T?ng H?i ?C VN - TS Bi ??c Th?ng, Ch? t?ch H?i Khoan khai thc-NGND Tr??ng Bin, ??i di?n h?i ?CCT, H?i Tr?m tch ? ??n d? v pht bi?u t?i h?i ngh?

Ch??ng trnh h?p BCH m? r?ng

8g30: Ch??ng trnh v?n ngh?
9g00: N?i dung h?p.  PCT, TTK  Ph?m Qu Nhn d?n ch??ng trnh

1) Gi?i thi?u ch??ng trnh, gi?i thi?u ??i bi?u:

+ ??i bi?u t?ng h?i ??a ch?t Vi?t Nam

+ ??i di?n cc h?i b?n: ?CCT v MT, Khoan khai thc, Tr?m tch

+ Cc nh ?CTV lo thnh, cc doanh nghi?p, ??i di?n cc t? ch?c thu?c B? TNMT
2) Gi?i thi?u Ch? t?ch H?i,  ?on V?n Cnh ??c bo co t?ng k?t v ph??ng h??ng cng tc n?m 2014
3) Gi?i thi?u PCT Nguy?n V?n Tc ??c cc quy?t ??nh thi ?ua khen th??ng
+ Quy?t ??nh b?ng khen Lin hi?p hoi
+ Quy?t ??nh b?ng khen T?ng h?i ??a ch?t
+ Quy?t ??nh trao k? ni?m ch??ng
M?i ??i di?n T?ng h?i ln trao b?ng khen v k? ni?m ch??ng
4) Gi?i thi?u Ch? t?ch h?i ln chc m?ng sinh nht v m?ng th? cc nh ?CTV lo thnh.
+ Chc m?ng sinh nh?t cc nh ?CTV 70 tu?i n?m 2013 (c t?ng ph?m)
+ M?ng Th? cc nh ?CTV lo thnh
5) Ti?c ??ng, V?n ngh?

1. T?NG K?T CNG TC N?M 2013

a) Cng tc t? v?n, ph?n bi?n

Cng tc ph?n bi?n l m?t trong nh?ng cng tc tr?ng tm c?a H?i. N?m 2012, Ch? t?ch h?i, cc GS, PGS, TS v cc h?i vin h?i ?CTV VN th?c hi?n nhi?u cng tc t? v?n cho B? KHCN, B? Ti nguyn & Mi tr??ng, B? Cng th??ng, m?t s? s? KHCN, s? TNMT cc t?nh (Bnh Thu?n, Gia Lai, ??ng Thp.) v? cc ch??ng trnh nghin c?u c? b?n, nghin c?u ?ng d?ng, ca?c ?? ti, ?? a?n, d?? a?n l??n v? bi?n ??i kh h?u, khai tha?c khong s?n, khai thc v b?o v? ti nguyn n??c.

Cng tc ph?n bi?n ?a? ????c ca?c c? quan ?a?nh gia? cao.

b) Cng tc ?o t?o, nghin c?u khoa h?c, h?p tc Qu?c t?

+ Tham gia ?o to l?i cn b? k? thu?t cho cc lin ?on thu?c TT QH v ?T TNN

+ H?i ?CTV VN cng v?i tr??ng ?H M?C ???c b? KHCN giao ch? tr th?c hi?n ?? ti KHCN c?p nh n??c v?: Nghin c?u ?? xu?t cc tiu ch v phn vng khai thc b?n v?ng, b?o v? ti nguyn n??c d??i ??t vng ??ng b?ng B?c B? v ??ng b?ng Nam B?. ?? ti ???c th?c hi?n trong 3 n?m (2012 2014) thu?c ch??ng trnh KC.08/11-15. L? QH V ?T TNN mi?n B?c v MN l nh?ng tc gi? c?a nh?ng s?n ph?m chnh.

+ GS TS ??ng H?u ?n, PGS TS Phan Ng?c C?, PGS TS ?on V?n Cnh, TS ??ng ??c Nh?n, PGS TS Ph?m Qu Nhn, PGS TS Nguy?n V?n ??n, TS Nguy?n V?n Chi.. th??ng xuyn tham gia gi?ng d?y cho SV, H?c vin CH v NCSt?i tr??ng ?H M? - ??a ch?t, ?H KHTN-?HQG H N?i

+ Th?c hi?n H? t? v?n v?i d? n BGR thu?c TT Quy ho?ch v ?T ti nguyn n??c Qu?c Gia v? Qu?n l ti nguyn n??c d??i ??t H N?i. ? th?c hi?n xong b??c 1.

+ Th?c hi?n H? v?i Cng ty C? ph?n xi m?ng ??ng Lm nghin c?u ch?ng l? cho m? ? vi ??ng lm huy?n Phong ?i?n Th?a Thin Hu

+ T? ch?c g?p g? h?i th?o v? v?n ?? xm nh?p m?n cc t?ng ch?a n??c ven bi?n v?i Ch? t?ch H?i ?CTV Izrael- GS Yoseph Yechili, cc nh ?CTV ??n t? ??c Jens Boehme, Christian Glaeser

d) Cng tc thi ?ua khen th??ng

+ ?? ngh? xt t?ng  b?ng khen c?a LH h?i cho 04 h?i vin tr?c thu?c TT QH v ?T TNN Qu?c Gia,

+ ?? ngh? trao b?ng khen c?a T?ng h?i ?C VN cho 2 t?p th? v 46 h?i vin

+ ?? nghi xt t?ng k? ni?m ch??ng c?a T?ng h? ??a ch?t VN cho 179 h?i vin ? c thnhf tch v thm nin cng tc trong h?i

e) Cng tc t? ch?c

B?u b? sung 2 ph ch? t?ch h?i:

PGS TS Nguy?n V?n Lm, ph? trch chi h?i tr??ng ?H M? ??a ch?t;

ThS Nguy?n V?n K?nh, ph? trch chi h?i Lin ?on QH v ?T TNN mi?n B?c

g) Cc cng tc khc

+ Tham gia Bo co khoa h?c nhn k? ni?m 30 n?m ngy thnh l?p TH ??a ch?t VN, tham gi ??i h? l?n th? VII T?ng h?i ?C VN

 + H?i v cc u? vin th??ng tr?c h?i ? ho?t ??ng bm st Ngh? quy?t c?a ??i h?i 2 c?a h?i ?CTV VN

+ Nghim ch?nh ch?p hnh v c bo co k?p th?i ?p ?ng yu c?u c?a T?ng h?i ?C v Lin hi?p h?i v c?a cc c? quan c?p trn

+ Tham d? ??y ?? cc bu?i h?p do T?ng h?i ?C, Lin hi?p cc h?i Khoa h?c  K? thu?t Vi?t Nam t? ch?c v m?i,

+ La?nh ?a?o h?i th???ng xuyn quan tm ??n ca?c ??n vi?, ph?i h?p v?i cc ??n v? th?c hi?n cc cng tc chuyn mn, cng vi?c hi?u h?.

T?n t?i:

+ BCH ho?t ??ng ch?a ??u tay. Nhi?u thnh vin BCH b?n nhi?u cng vi?c chnh quy?n nn t c th?i gian dnh cho ho?t ??ng c?a h?i.

+ Ch?a t?o ???c nhi?u ngu?n kinh ph ?? ho?t ??ng.

2. K? HO?CH CNG TC N?M 2014

a)  T? v?n pha?n bi?n

Ti?p tu?c tham gia pha?n bi?n ca?c ch??ng trnh, ?? ti KHCN, cc d?? a?n v ?? n l?nh v?c lin quan. Chu? ??ng tham gia pha?n bi?n ca?c ca?c v?n ?? th??i s?? nh?y bn lin quan ??n bi?n ??i khi? h?u, ti nguyn n??c ? Trung ??ng v ??a ph??ng. Ch? ??ng v s?n sng tham gia cng tc t? v?n trong khun kh? ho?t ??ng khoa h?c cng ngh? c?a T?ng hi, Lin hi?p h?i.

b) Cng ta?c Thi ?ua

Ki?n ngh? chuy?n h? s? xt t?ng gi?i th??ng Nh n??c, gi?i th??ng HCM cho c?m cng trnh ?CTV cho TT QH v ?T TNN tr?c thu?c B? TN v MT ?? trnh xt th??ng

c)  Cng tc ?o t?o, KHCN, h?p tc Qu?c t?

+ Ph?i h?p v?i C?c Qu?n l TNN, TT QH v ?T TNN t? ch?c cc l?p t?p hu?n v? nh?ng ki?n th?c m?i trong ?CTV, ?o t?o l?i cn b? khi c yu c?u

+ Ph?i h?p v?i TT QH v ?T TNN Qu?c Gai t? ch?c m?t h?i th?o Qu?c t? v? ?CTV ? th?, h?i th?o v? khai thc s? d?ng h?p l v b?o v? TN ND? ??ng b?ng B?c B? v Nam B?.

d) V? cng tc t? ch?c

+ Ti?n hnh ti thnh l?p cc chi h?i t?i cc c? s?

+ In v c?p th? h?i vin theo m?u m?i th?ng nh?t hm nay

+ Tri?n khai thnh l?p m?t s? TT KHCN t?i cc ??a ph??ng

+ Thc ??y ho?t ??ng c?a cc ban thu?c BCH h?i, vi?n ENWARI

e) M? ti kho?n m?i :

H?i ??a ch?t th?y v?n Vi?t Nam

Ngn hng ??u t? v Pht tri?n Vi?t Nam. Chi nhnh C?u Gi?y

S? hi?u ti kho?n : 2151 0000 723 816

Nhn d?p t?ng k?t cu?i n?m, h?i ?CTV Vi?t Nam xin g?i l?i c?m ?n chn thnh t?i lnh ??o T?ng h?i ?C VN, Lin hi?p cc h?i KH-KT VN, B? Ti nguyn & Mi tr??ng (C?c QL TNN, TT QH v ?T TNN Qu?c gia, V? KHCN), B? KHCN, V? cc t? ch?c Phi chnh ph? - B? N?i v?, Ban ??i ngo?i Trung ??ng ? lun lun quan tm ch? ??o, t?o ?i?u ki?n thu?n l?i, gip ?? h?i ho?t ??ng hi?u qu?.

BCH h?i ?CTV VN g?i l?i cm ?n chn thnh ??n lnh ??o v cn b? L? QH v ?T TNN mi?n B?c ? t?o m?i ?i?u ki?n thu?n l?i v? c? s? v?t ch?t v con ng??i cho h?i ho?t ??ng.

Trn tr?ng cm ?n cc doanh nghi?p, cc ??n v?, c nhn ? quan tm h? tr? cho ho?t ??ng c?a h?i trong n?m qua.

H?i ?CTV VN mong ???c s? ??ng vin v ph?i h?p c?a ton th? h?i vin, cc doanh nghi?p, cc c? quan  ?? BCH ni ring v h?i ?CTV VN ni chung ho?t ??ng ngy cng hi?u qu? thi?t th?c h?n, mang ti?ng ni c?a h?i ?CTV VN ngy cng c uy tn trong ho?t ??ng chung c?a LHH tr??c nh?ng v?n ?? c?p bch cu? ??t n??c v? ti nguyn n??c.

(Bo co co ny ???c thng qua t?i cu?c h?p BCH m? r?ng h?i ?CTV Vi?t Nam ngy 19/10/2013 t?i h?i tr??ng Lin ?on QH v ?T TNN mi?n B?c)

TM BCH TRUNG ??NG H?I ?CTV VN


Mục mới hơn:
Mục cũ hơn: