Lỗi
  • XML Parsing Error at 1:305. Error 9: Invalid character

S? l??t truy c?p

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHm nay55
mod_vvisit_counterHm qua333
mod_vvisit_counterTrong tu?n1530
mod_vvisit_counterTu?n tr??c1809
mod_vvisit_counterTrong thng3921
mod_vvisit_counterThng tr??c5213
mod_vvisit_counterT?t c?869373

Hiện có: 4 khách online
Hm nay: 14/05/2021 - 04:08
T?ng h?i ??a ch?t Vi?t Nam nhi?m k? m?i 2014 - 2019
Thứ bảy, 28 Tháng 9 2013 23:38    In Email

DANH SCH ?ON CH? T?CH V BCH T?NG H?I

1. TS. Tr?n Tu?n Anh, Vi?n tr??ng Vi?n ??a ch?t, Vi?n Hn lm Khoa h?c v Cng nh? Vi?t Nam

2. PGS. TS. Tr??ng Bin, Trung tm CN Khoan khai thc

3. KS. ??ng V?n Bnh, Lin hi?p Kh?o st ??a ch?t Cng trnh - n?n mng v Mi tr??ng

4. TS. ?? Qu?c Bnh, H?i Khong s?n

5. PGS.TS. ?on V?n Cnh, H?i ?CTVVN

6. KS. L Trung Chnh, Lin hi?p Khoa h?c ??a ch?t v Du l?ch

7. KS. L B Ch??ng, H?i ??a ch?t Qu?ng Bnh

8. KS. L ?nh ??o, H?i ??a ch?t Khong s?n t?nh Yn Bi

9. PGS.TS ??ng H?u Di?p, Lin hi?p ?CCT XD & MT

10. GS>TSKSH. Phan Tr??ng Th?, Vi?n ? qu - Vng v Trang s?c Vi?t

11. TS. Nguy?n ??c ??ng, V? tr??ng V? Khoa h?c v Cng ngh?, B? TNMT

12. KS.  Nguy?n V?n ??c, H?i ??a ch?t D?u kh VN

13. KS. D? i Dung, LHKH ?C N?n mng v V?t li?u xy d?ng

14. KS. L Ng?c D??ng - PG? S? Ti nguyn & Mi tr??ng Lo Cai

15. PGS.TS ?? C?nh D??ng, T?ng C?c ??a ch?t & Khong s?n

16. ThS. Nguy?n Minh ???ng, H?i Tuy?n khong Vi?t Nam

17. ThS. Tr?nh V?nh Duy, Lin hi?p ??a K? thu?t Xy d?ng

18. TS. L?i M?nh Giu, Lin ?on tr??ng L? V?t l ??a ch?t

19. ThS. Nguy?n Thi H, TT T? v?n UD KH?C & CTGT

20. PGS.TS Tr?n Thanh H?i, Ph Hi?u tr??ng  tr??ng ??i h?c M? - ??a ch?t

21. TS. L T? H?i, LHKH ??a ch?t  N??c khong

22. TS. Nguy?n V?n H?nh, H?i Tuy?n khong VN

23. CN. Nguy?n Gia Hi?n, TT Nghin c?u ??a cht- ? qu

24. KS.  ?? ?nh Hi?n, H?i ??a ch?t Ty B?c

25. KS. Nguy?n Cng Hi?n, Lin hi?p ??a K? thu?t cng trnh mi?n Nam

26. KS. Tr?n Trung Hi?u, LHKHSX ?CNT mi?n Nam

27. PGS. TSKH Tr?n Tr?ng Ha, H?i Khong th?ch h?c VN

28. KS. Ph?m V?n Hon, H?i ??a ch?t H?i D??ng

29. TS Nguy?n H?u Hng, H?i C? sinh - ??a t?ng VN

30. TS. ?? Ti?n Hng, Lin hi?p Khoa h?c ??a ch?t v Ti nguyn n??c

31. KS. Bi C?nh H?ng, H?i ??a ch?t Khu v?c Thi Bnh

32. KS. Nguy?n ??ng H?ng, Chnh V?n phng T?ng h?i ??a ch?t Vi?t Nam kha VI

33. ThS. Nguy?n Th? Thanh Huy?n, H?i ??a ch?t Bi?n VN

34. KS. Nguy?n V?n Hu?nh, LHKHSX?C v CN Khong

35. . L Minh Kha -  G? Cng ty TNHH  Vng Ph??c S?n 

36. TS. Nghim V? Kh?i, nguyn th? tr??ng B? KH-CN

37. KS. Nguy?n Tr?ng Khim, ?y vin ?on Ch? t?ch T?ng h?i ??a ch?t Vi?t Nam kha VI

38. PGS.TS Nguy?n Xun Khi?n, Vi?n Khoa h?c ??a ch?t v Khong s?n

39. KS. Ph?m Xun Ki?m, H?i ??a ch?t S?t 8 Th?ch Kh, H T?nh

40. KS. Hong H?u L?ng, Trung tm d?ch v? ??a ch?t Khong s?n mi?n Trung

41. KS. ??ng Qu?c L?ch, Lin hi?p KHCN Ti nguyn, KS, Mi tr??ng & N?ng l??ng

42. KS. L Xun L?i, Lin ?on tr??ng Lin ?on ??a ch?t Ttrung Trung B?

43. KS. H? Xun M?n, LHKHSX Pht tri?n mi?n Trung

44. KS. V? V?n M?nh, H?i ??a ch?t ?ng B?c

45. ng V? Duy Mi?n- nguyn Ph G? S? N?i v? H?i phng Hi?n l PCT

46. TS. Ng V?n Minh, C?c Kinh t? ??a ch?t v Khong s?n

47. KS. Hong Ng?c Nam, H?i ? qu Vi?t Nam

48. GS.TS Tr?n Nghi. H?i Tr?m tch VN

49. KS. Mai L??ng Ng?c, Trung tm Khoa h?c ??a ch?t Cng trnh

50. TS Hong Th? Ng?, H?i ? qu Vi?t Nam

51. GS.TS Mai Tr?ng Nhu?n, ??i h?c QG H N?i

52. KS. Bi Phng, H?i Cng ngh? Khoan - Khai thc VN

53. PGS. TS. T? Ho Ph??ng, H?i C? sinh - ??a t?ng VN

54. PGS.TS Nguy?n Huy Ph??ng, H?i ?CCT v MT VN

55. CN. L Th? Ph??ng, LHKH Cng ngh? ??a ch?t v Ki?m ??nh Xy d?ng

56. TS. Thi Quang, Lin ?on tr??ng lin ?on B?n ?? mi?n Nam

57. ThS. Tr??ng T?n Qu?c, LHKH?C t? v?n ki?m ??nh XD

58. . V? Duy Quyn - G? ??u t? Cng ty C? ph?n  S?n JOTON

59. Nguy?n V?n Quy?n - Nguyn Quy?n  V? tr??ng V? T? ch?c B? TNMT

60. TS. Nguy?n Xun S?n, TT ?ng d?ng ??a v?t l

61. KS. Ph?m V?n S?n, Lin hi?p ??a k? thu?t, n?n mng Cng trnh

62. KS. ?inh Th? Tn, H?i ?C Nh? Qu?nh

63. TS. Bi ??c Th?ng, ?y vin ?on Ch? t?ch T?ng h?i ??a ch?t Vi?t Nam kha VI

64. TS. T?ng Ng?c Thanh,  Trung tm Quy ho?ch v ?i?u tra Ti nguyn n??c

65. TS. Ph?m V?n Thanh, H?i ??a ha VN

66. KS. Tr?n Th? Thanh, LHKH?C ki?m ??nh NM XDSG

67. TS. Nguy?n Xun Th?o, H?i Cng ngh? Khoan - Khai thc VN

68. TS. ?? Quang Thin, LHKHSX ??a ch?t - ??a V?t l

69. PGS.TS T? ??c Th?nh, H?i ?CCT v MT VN

70. TS. ?o V?n Th?nh, Vi?n ??a ch?t v Mi tr??ng

71. TS. L i Th?, H?i ??a ch?t Kinh t? VN

72. GS. TSKH ??ng Trung Thu?n, H?i ??a ha VN

73. CN. Nguy?n Th? Bch Thu?n, Vi?n ? qu v Trang s?c

74. KS. V? ?nh Thung, LHKHSX ?C XD  & MT pha Nam

75. KS. L Quang Th?y, H?i Cng ngh? ? mu Thin nhin

76. KS. Nguy?n Th? M? Tin. LHKHSX ??a ch?t Nam b?

77. TS. ?o M?nh Ti?n, H?i ??a ch?t Bi?n VN

78. PGS.TS Ph?m Huy Ti?n, H?i Tr?m tch VN

79. PGS. TS. Nguy?n Tr?ng Tn, H?i ??a ch?t D?u kh VN

80. TS. Quch ??c Tn, V? H?p tc Qu?c t? , Khoa  h?c v Cng ngh?, T?ng c?c ??a ch?t v Khong s?n

81. GS.TS Tr?n V?n Tr?, UV ?on Ch? t?ch T?ng h?i ??a ch?t Vi?t Nam

82. PGS.TS Phan Tr?ng Tr?nh. H?i Ki?n t?o VN

83. TS. Nguy?n ??i Trung, H?i ??a m?o ?? t?

84. KS. Bi Minh Trung, TT T? v?n, Ki?m ??nh n?n mng Cng trnh

85. PGS.TS Nguy?n Ng?c Tr??ng, H?i Khong th?ch h?c VN

86. KS. L??ng Th? Tr??ng, TT V s? pht tri?n b?n v?ng mi?n ni

87. TS. Nguy?n H?u T, TT T? v?n v DV KH CN ??a ch?t

88. TS. Tr?n Tn V?n, Vi?n tr??ng Vi?n KH?C v KS

89. TS. Nguy?n Thnh V?n, Cu l?c b? Ba vng Vi?t Nam

90. KS. Hong Quang Vinh, TT KT?C v x? l n?n mng

91. TS. V? V?n V?nh, H?i ??a m?o ?? t?

92. KS. Nguy?n V?n V??ng, H?i ??a ch?t Than KS VN

93. PGS.TS Nguy?n V?n V??ng, H?i Ki?n t?o VN

94. GS.TSKH Ph?m Xun, LHKS?C - X? l n?n mng Cng trnh

95. TS. Nguy?n V?n Xuyn, H?i ? ?p lt v Trang tr

96. KS. Nguy?n Yn, H?i ??a ch?t Than H N?i

T?ng s? UV BCH l: 96 ng??i (48 c? ; 48 m?i), trong ?:

Ban Ch?p hnh Trung ??ng kha VI gi?i thi?u:       05

Cc ??n v? gi?i thi?u:                                                   91

BAN KI?M TRA KHA VII

1. KS Nguy?n ??ng H?ng

2. TS. Nguy?n Xun Th?o

3. TS. L i Th?

DANH SCH

?ON CH? T?CH T?NG H?I ??A CH?T VI?T NAM

KHA VII (2013-2018)

C? v?n Ban Ch?p hnh: PGS.TS. Nguy?n Kh?c Vinh, Nguyn Ch? t?ch T?ng H?i ??a ch?t Vi?t Nam

Ch? t?ch:  PGS. TS  ?? C?nh D??ng - T?ng C?c ??a ch?t & Khong s?n

Cc Ph Ch? t?ch:

1. TS. ?? Ti?n Hng, G? Lin hi?p Khoa h?c ?C & Ti nguyn n??c

2. KS. Nguy?n Tr?ng Khim, H?i ??a ch?t Than KS VN

3. KS. ??ng Qu?c L?ch, Lin hi?p KHCN Ti nguyn KS, MT & NL

4. GS. TS Mai Tr?ng Nhu?n, ??i h?c QGVN

5. TS. Bi ??c Th?ng, T?ng h?i ?CVN- PCT  kim TTK

6. GS.TS.  Tr?n V?n Tr?, T?ng h?i ??a ch?t VN

Cc ?y vin

1. TS. Nguy?n ??c ??ng, V? tr??ng V? Khoa h?c v Cng ngh?, B? Ti nguyn v Mi tr??ng

2. KS.  Nguy?n ??ng H?ng, T?ng H?i ??a ch?t VN

3. TS. Nghim V? Kh?i, nguyn Th? tr??ng B? KH-CN

4. PGS.TS Nguy?n Xun Khi?n, Nguyn Vi?n tr??ng Vi?n KH ?CKS

5. ThS. Thi Quang, Lin ?on tr??ng L?B??C mi?n Nam

6. KS. Nguy?n V?n Quy?n, H?i ??a ha Vi?t Nam, Nguyn Quy?n V? tr??ng V? T? ch?c -  cn b? B? Ti nguyn v Mi tr??ng

7. PGS. TS  T? ??c Th?nh, H?i ??a ch?t Cng trnh v Mi tr??ng

8. TS. L i Th?, H?i ??a ch?t Kinh t? VN

9. PGS. TS. Nguy?n Tr?ng Tn, H?i ??a ch?t D?u kh VN

10. TS. Nguy?n Thnh V?n, Ch? nhi?m Cu l?c B? Ba vng ??a ch?t


Mục mới hơn: