Thứ tư, 12 Tháng 2 2014 08:13    In

01-wwd-2013H?ng n?m, cc qu?c gia trn th? gi?i v Vi?t Nam ??u t? ch?c cc ho?t ??ng k? ni?m Ngy N??c th? gi?i 22/3 ?? ku g?i s? quan tm c?a c?ng ??ng trn ton th? gi?i v? t?m quan tr?ng c?a ti nguyn n??c v v?n ??ng chnh sch v? qu?n l b?n v?ng ti nguyn n??c, ??c bi?t l cc ngu?n n??c ng?t. Ngy N??c th? gi?i n?m 2013 c ch? ?? H?p tc v n??c v?i thng ?i?p N?u t?t c? chng ta cng nhau chia s?, ai c?ng s? c c? h?i s? d?ng n??c nh?m nh?n m?nh s? c?n thi?t v ku g?i t?ng c??ng h?p tc ?? khai thc, s? d?ng hi ha, b?n v?ng ngu?n n??c.

C th? kh?ng ??nh, n??c l s? s?ng, l ti nguyn qu gi, l ti nguyn c kh? n?ng t? ti t?o, nh?ng khng ph?i l v t?n. N??c l y?u t? h?t s?c quan tr?ng trong cu?c s?ng c?a con ng??i v pht tri?n b?n v?ng. Trn th? gi?i, xung ??t v? n??c, c?nh tranh v? n??c ? v ?ang x?y ra gi?a nhi?u qu?c gia v nhi?u ngnh. Vi?t Nam chng ta l qu?c gia khng giu v? n??c, th?m ch cn l qu?c gia ?ang c?n k? m?t t??ng lai thi?u n??c.
Nh?n th?c ???c vai tr v t?m quan tr?ng ??c bi?t c?a ti nguyn n??c trong cu?c s?ng, s? khan hi?m ngy cng t?ng c?a ngu?n n??c t?i Vi?t Nam, B? Ti nguyn v Mi tr??ng t? ch?c ngy n??c th? gi?i vo ngy 22/3 hng n?m nh?m ku g?i s? quan tm c?a ton th? c?ng ??ng v? t?m quan tr?ng c?a ti nguyn n??c v v?n ??ng chnh sch v? qu?n l b?n v?ng ti nguyn n??c, ??c bi?t l cc ngu?n n??c ng?t.
Ngy N??c th? gi?i n?m 2013 c ch? ?? H?p tc v n??c v?i thng ?i?p N?u t?t c? chng ta cng nhau chia s?, ai c?ng s? c c? h?i s? d?ng n??c nh?m nh?n m?nh s? c?n thi?t, ??ng th?i ku g?i t?ng c??ng h?p tc ?? khai thc, s? d?ng hi ha, b?n v?ng ngu?n n??c.
N?m nay, ngy N??c th? gi?i t?i Vi?t Nam ???c B? Ti nguyn v Mi tr??ng ph?i h?p v?i ?y Ban nhn dn t?nh C?n Th? t? ch?c t?i C?n Th? - trung tm c?a ??ng b?ng sng C?u Long v c?a ng c?a c? vng h? l?u sng M Cng. Trong b?i c?nh nhu c?u s? d?ng n??c c?ng nh? cc d?ch v? v? n??c ngy cng gia t?ng nh? hi?n nay, Ngy n??c th? gi?i n?m 2013 ??c bi?t nh?n m?nh s? c?n thi?t ph?i t?ng c??ng h?p tc v n??c, c?ng nh? ?? xu?t cc gi?i php h??ng t?i m?c tiu hi ha trong phn b? ngu?n n??c gi?a cc ngnh v cc nhm s? d?ng n??c. ??ng th?i, ?y c?ng l c? h?i ?? cc nh qu?n l, doanh nghi?p, nh khoa h?c, h?c sinh, sinh vin, c?ng ??ng chia s? cc sng ki?n trong h?p tc v n??c, v th?o lu?n cc v?n ?? lin quan ??n gio d?c, ngo?i giao, qu?n l n??c xuyn bin gi?i, h?p tc ti chnh, khung chnh sch qu?c gia v qu?c t? v m?i lin k?t gi?a qu?n l ti nguyn n??c t?i cc M?c tiu Pht tri?n Thin nin k?.
N?m 2013, B? Ti nguyn v Mi tr??ng t? ch?c pht ??ng cc ho?t ??ng h??ng ?ng l? k? ni?m Ngy N??c th? gi?i n?m 2013 quy m c?p t?nh t?i t?t c? cc t?nh, thnh ph? trong c? n??c. Nhn s? ki?n ny, B? Ti nguyn v Mi tr??ng s? t? ch?c L? mt tinh qu?c gia v cc ho?t ??ng h??ng ?ng ngy n??c th? gi?i t?i thnh ph? C?n Th?, trung tm c?a ??ng b?ng sng C?u Long v c?a ng c?a c? vng h? l?u sng M Cng, ??ng th?i l n?i s? di?n ra H?i th?o ASEM v? qu?n l n??c v l?u v?c sng - cch ti?p c?n t?ng tr??ng xanh d? ki?n t? ch?c t? ngy 20-21 thng 3 n?m 2013.
Ch??ng trnh cho m?ng Ngy n??c th? gi?i n?m 2013 s? bao g?m cc ho?t ??ng chnh sau: L? Mt tinh qu?c gia h??ng ?ng Ngy N??c th? gi?i, h?i th?o khoa h?c H?p tc v n??c, tri?n lm ?nh N??c - Kh?i ngu?n c?a s? s?ng, l? trao gi?i cu?c thi v? tranh B?o v? ngu?n n??c l b?o v? cu?c s?ng v m?t s? ho?t ??ng tuyn truy?n khc.

Cc ho?t ??ng c? th? nh? sau:
  1. Xy d?ng trailer qu?ng co v? Ngy n??c th? gi?i (pht sng trn VTV1, VTV3 v cc ?i ??a ph??ng, t? 15-22/3/2012.
  2. H?i th?o khoa h?c H?p tc v n??c, (ngy 20/3, t?i C?n Th?)
  3. L? trao gi?i cu?c thi v? tranh ton qu?c B?o v? ngu?n n??c l b?o v? cu?c s?ng v ch??ng trnh Giao l?u v?n ngh? Ti?ng ht v Dng sng (b?t ??u t? 20 h ngy 20/3 t?i C?n Th?)
  4. Tr?ng by tri?n lm ?nh N??c - Kh?i ngu?n c?a s? s?ng v tr?ng by tranh c?a cu?c thi v? tranh  B?o v? ngu?n n??c l b?o v? cu?c s?ng (ngy 20-21/3 t?i C?n Th?)
  5. L? mt tinh qu?c gia k? ni?m Ngy n??c th? gi?i (t? 7.00 9.00, ngy 21/3, t?i C?n Th?)

Mục mới hơn:
Mục cũ hơn: