Thứ tư, 12 Tháng 2 2014 08:24    In
img_0013aT?ng h?i ??a ch?t h?p bn cng tc chu?n b? ??i h?i kha VII

Ngy 16 thng 3 n?m 2013 t?i s? 6 Ph?m Ng? Lo, H N?i T?ng h?i ??a ch?t Vi?t Nam ? t? ch?c cu?c h?p ton th? ?y vin ?on Ch? t?ch v Ch? t?ch cc H?i chuyn ngnh thnh vin c?a T?ng h?i. Tham d? H?i ngh? c 24/30 ??i bi?u (04 ?y vin ?on Ch? t?ch ? pha Nam xin v?ng m?t). PGS.TS Nguy?n Kh?c Vinh ch? tr h?i ngh?.

H?i ngh? ? th?o lu?n v nh?t tr m?t s? ?i?m sau:

1- ??i h?i kha VII (2013-2018) s? ???c ti?n hnh t?i H N?i vo ??u thng 10 n?m 2013. Kh?u hi?u c?a ??i h?i:T?p h?p tr tu?, pht tri?n b?n v?ng. Th?i gian t?  nay ??n th?i ?i?m ? khng cn nhi?u, ?? ngh? t?t c? cc H?i thnh vin, cc H?i tr?c thu?c v cc t? ch?c Khoa h?c & Cng ngh? ??u ph?i tch c?c chu?n b?, b?o ??m hon thnh cc yu c?u c?a V?n phng t?ng h?i. H?n cu?i cng g?i cc bi vi?t gi?i thi?u v? ??n v? mnh cho T?ng h?i l 31 thng 3 n?m 2013. T?ng h?i c trch nhi?m bin t?p, ch?n l?c ?? ??a vo k? y?u T?ng h?i ??a ch?t Vi?t Nam ba m??i n?m xy d?ng v pht tri?n. Ngoi ra, cc ??n v? t? thi?t k?, trnh by v gi?i thi?u v? nh?ng ho?t ??ng c?a ??n v? mnh ?? tr?ng by t?i ??i h?i b?ng nh?ng t?m Pano v?i khun kh? A0 (m?i ??n v? t?i thi?u 01 t? A0, t?i ?a khng h?n ch?).

2- S? t? ch?c m?t bu?i H?i th?o khoa h?c tr??c th?m ??i h?i VII c?a T?ng h?i v?i ch? ?? M?t s? v?n ?? m?i trong cng tc nghin c?u v? ??a ch?t khong s?n trn ??t li?n v bi?n Vi?t Nam. Giao GS.TS Tr?n Nghi Tr??ng ban H?i th?o l?p k? ho?ch chi ti?t. D? ki?n thng 4 ra thng bo; Thng 6 n?p bo co; Thng 9 t? ch?c H?i th?o

3- ?? ngh? cc ??n v? r sot thnh tch c?a cc c nhn v t?p th? g?i yu c?u v? v?n phng t?ng h?i ch?m nh?t 30 thng 4 n?m 2013, ?? ngh? khen th??ng ? cc m?c khc nhau: c?p Nh n??c, c?p Th? t??ng Chnh ph?, c?p Lin hi?p cc H?i Khoa h?c K? thu?t Vi?t Nam v c?p T?ng h?i ??a ch?t Vi?t Nam. Giao KS. Nguy?n ??ng H?ng Chnh v?n phng T?ng h?i ti?p nh?n h? s? ?? gi?i quy?t.

4- ??n trung tu?n thng 7, khi h?p s? k?t cng tc 6 thng ??u n?m T?ng h?i s? xem xt t?ng th? cng tc chu?n b? v s? l?p danh sch Ban T? ch?c v?i cc phn  Ban Khnh ti?t, phn Ban Tuyn truy?n, phn Ban V?n ki?n, phn Ban Nhn s?lc ? s? phn cng v giao trch nhi?m c? th? cho cc thnh vin trong cc phn Ban. Tr??c m?t T?ng th? k, Chnh v?n phng, Ph ch? t?ch th??ng tr?c s? lo chung, t?p h?p d? li?u, s? ki?n

M?i thng tin chi ti?t xin lin h?: V?n phng: ?i?n tho?i - (04) 38 260 752; Fax (04) 3933 1361; Bi ??c Th?ng T?ng Th? k: 0903 505 813; Nguy?n ??ng H?ng Chnh V?n phng: 0912 696 792; E-mail: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

G?i qua b?u ?i?n: T?ng h?i ??a ch?t Vi?t nam
S? 6 Ph?m Ng? lo, Hon Ki?m H N?i
 
CHU?N B? H? S?
V? CC  H?I CHUYN NGNH, H?I TR?C THU?C
( K? c? CLB Ba vng)
M?i H?i bao g?m:
1.Quy?t ??nh thnh l?p
2.Tr? s? (v?n phng giao d?ch)
- ?i?n tho?i
- Fax
- website
- E-mail
3. ?i?u l? H?i
4. Danh sch nhn s? lnh ??o H?i qua cc th?i k?
- Ch? t?ch
- T?ng th? k
5. Ch?ng nh?n d?u c?a Cng An
6. M?t s? ho?t ??ng n?i b?t (ch?n m?t s? ?nh ??c tr?ng)
7. Ph??ng h??ng ho?t ??ng th?i gian t?i

?? ngh? hon thi?n v g?i v? V?n phng T?ng h?i h?n 31 thng 3 n?m 2013


Mục mới hơn:
Mục cũ hơn: