Thứ tư, 12 Tháng 2 2014 08:30    In

o.vinhG?n ?y v?n ?? v? bauxit ? Ty Nguyn l?i ???c x h?i ??c bi?t quan tm. Phng vin Th? D?ng - bo Ng??i lao ??ng ? ??n ph?ng v?n tr?c ti?p PGS.TS Nguy?n Kh?c VInh (Ngy 14 thng 3 n?m 2013) t?i nh ring. T?ng h?i ??a ch?t xin ??ng l?i ?y ton b? bi ph?ng v?n c?a Th? D?ng v?i GS Vinh "

G?n ?y v?n ?? v? bauxit ? Ty Nguyn l?i ???c x h?i ??c bi?t quan tm. Phng vin Th? D?ng - bo Ng??i lao ??ng ? ??n ph?ng v?n tr?c ti?p PGS.TS Nguy?n Kh?c VInh (Ngy 14 thng 3 n?m 2013) t?i nh ring. T?ng h?i ??a ch?t xin ??ng l?i ?y ton b? bi ph?ng v?n c?a Th? D?ng v?i GS Vinh (ring ?nh ???c thay b?ng ?nh khc)

"Tr? l??ng bauxit ??ng ni v?ng ln ?? gy ph?n kh?i" ? l kh?ng ??nh c?a PGS-TS Nguy?n Kh?c Vinh, Ch? t?ch T?ng h?i ??a ch?t Vi?t Nam, nguyn vi?n tr??ng Vi?n ??a ch?t v Khong s?n.
- Tuyn b? c?a B? tr??ng B? Cng Th??ng V? Huy Hong v? tr? l??ng bauxite c?a Vi?t Nam l 10-11 t? t?n c chnh xc khng, th?a ng?
- TS Nguy?n Kh?c Vinh: Ti r?t ng?c nhin v ph?n ??i k?ch li?t vi?c B? tr??ng V? Huy Hong cho r?ng tr? l??ng bauxite Vi?t Nam l 10-11 t? t?n v c?ng khng hi?u B? tr??ng c?n c? vo ti li?u no. ? ?y, ph?i phn bi?t gi?a ti nguyn v tr? l??ng.
Tr? l??ng bauxite m B? tr??ng ni ??n ch? l ti nguyn, cn mu?n m? ra ngnh cng nghi?p bauxite - nhm th ph?i khoan th?m d chi ti?t, tnh ton nhi?u y?u t? ch? khng th? c?n c? vo d? bo ti nguyn ?? lm lu?n ch?ng kinh t? cho d? n bauxite Ty Nguyn.
H?n n?a, cho ??n nay, trn cc ti li?u ? cng b?, Vi?t Nam ch? c 6,9 t? t?n ti nguyn bauxite, cn M? nh?n ??nh tr? l??ng bauxite c?a Vi?t Nam ch? c 2,1 t? t?n.
Tuy nhin, khi th?m d chi ti?t, tr? l??ng c th? th?p h?n n?a. Trong khi tr? l??ng bauxite c?a c? th? gi?i ch? c 38 t? t?n. Lu nay, Vi?t Nam hay dng khi ni?m tr? l??ng l khng chnh xc, th?m ch cn ni v?ng tr? l??ng ln ?? gy ph?n kh?i.
- V? m?t kinh t?, ng nhn nh?n th? no v? ti?m n?ng bauxite Vi?t Nam?
V? bauxite, n?u nhn ? gc ?? kinh t? v khoa h?c th l? n?ng v th? tr??ng th? gi?i khng l?n. ?y l?i l l?nh v?c m?i, ph?i ??u t? s? ti?n kh?ng l?, trong khi gi bauxite r?t r? (kho?ng 35 USD/t?n) nn khng ph?i l s?n ph?m c gi tr? kinh t? cao.
M?i n?m, th? gi?i ch? s? d?ng 200 tri?u t?n v v?i tr? l??ng 38 t? t?n th 100 n?m n?a, th? gi?i m?i s? d?ng h?t, ?i?u ny cho th?y nhu c?u v? bauxite c?a ton c?u l khng nhi?u. V v?y, n?u ta khai thc nhi?u c?ng ch?ng bn ???c cho ai.
Hi?n nay, Trung Qu?c g?n nh? l khch hng mua bauxite duy nh?t c?a Vi?t Namv nhu c?u h? l?n nh?ng tr? l??ng c h?n. Theo ?nh gi c?a th? gi?i, tr? l??ng bauxite c?a Trung Qu?c ch? c 700 tri?u t?n v l lo?i m? bauxite Diaspore gi?ng nh? Cao B?ng, H Giang, H?i D??ng ch? y?u trong hang ?, tr? l??ng t, khng ph?i l lo?i Gibbsite nh? ? Ty Nguyn nn vi?c khai thc kh kh?n, chi ph r?t l?n.
Chnh v th? tr??ng nh?, gi r? nn Guinea l qu?c gia c tr? l??ng bauxite ??ng ??u th? gi?i, kho?ng 8 t? t?n nh?ng h? v?n khng t?p trung khai thc. Th? tr??ng bauxite th? gi?i ? ?n ??nh. Chu M? c Guinea, Jamaica, Brazil cung ?ng; chu u c ?n ?? v nhi?u n??c khc; c c tr? l??ng 7 t? t?n, ??ng th? hai nn l nh cung c?p chi?n l??c.
Ngoi ra, s?n xu?t nhm t? bauxite ph?i c?n ngu?n ?i?n d?i do v gi r? nn th? gi?i c?ng khng m?n m. V th?, ??ng vi?n vng ngh? bauxite l c?u cnh c?a Vi?t Nam hay Ty Nguyn.
Tnh ton cc y?u t?, nh?t l tr? l??ng bauxite th? gi?i v nhu c?u th?c t? ? kh?ng ??nh khai thc bauxite Ty Nguyn khng c l?i trong th?i ?i?m ny. Cn n?u tnh ?ng, tnh ?? chi ph lm ???ng v?n chuy?n, c?ng th l? n?ng, ch?a k? y?u t? h?y ho?i mi tr??ng.
-V?y theo ng, ??i v?i d? n bauxite Ty Nguyn, c?n lm g vo lc ny?
Vi?c ? r?i th ph?i tm gi?i php ?? gi?m thi?u thi?t h?i ? m?c th?p nh?t nh?ng gi?i php no c?ng ph?i ??t hi?u qu? kinh t? c?a d? n ln trn h?t.
 
Bao gi? th? gi?i tiu th? h?t nhm do Vi?t Nam s?n xu?t?
PGS-TS Nguy?n Kh?c Vinh nh?n m?nh: M?t l?n n?a, ti khng ??ng tnh v?i tuyn b? c?a B? tr??ng V? Huy Hong v nguyn b? tr??ng B? Ti nguyn - Mi tr??ng Ph?m Khi Nguyn khi tuyn b?: Vi?t Nam l n??c giu khong s?n, v?i tr? l??ng 11 t? t?n bauxite c th? s?n xu?t ra 1 t? t?n nhm ?? mang l?i nhi?u t? USD.
C? th? gi?i m?i n?m tiu th? 40 tri?u t?n nhm th ??n bao gi? m?i s? d?ng h?t 1 t? t?n nhm Vi?t Nam d? ??nh s?n xu?t?

Mục mới hơn:
Mục cũ hơn: