Thứ năm, 20 Tháng 2 2014 08:50    In

Hau Giang?nh minh h?aUBND t?nh H?u Giang v?a ph duy?t quy ho?ch phn b? ti nguyn n??c d??i ??t t?nh H?u Giang ??n n?m 2020, t?m nhn ??n n?m 2030. Quy ho?ch nh?m b?o ??m khai thc ngu?n n??c d??i ??t h?p l, b?n v?ng v s? d?ng c hi?u qu? ngu?n ti nguyn n??c ph?c v? pht tri?n kinh t? - x h?i c?a t?nh. ??ng th?i, b?o v? ngu?n n??c d??i ??t, phng ch?ng nhi?m, xm nh?p m?n v c?n ki?t ngu?n n??c; duy tr kh? n?ng khai thc n??c d??i ??t

Ph?m vi l?p quy ho?ch c t?ng di?n tch t? nhin 1.607,7km2 g?m: TP V? Thanh, th? x Ng B?y v cc huy?n Chu Thnh, Chu Thnh A, V? Th?y, Long M?, Ph?ng Hi?p.

T?nh ?? ra m?c tiu ??m b?o c?p n??c sinh ho?t cho g?n 565.370 ng??i vo n?m 2015, h?n 591.850 ng??i vo n?m 2020 v kho?ng 677.500 ng??i vo n?m 2030. Chia s?, phn b? h?p l ti nguyn n??c d??i ??t cho nhu c?u s?n xu?t cng nghi?p. C? th?, c?p n??c ??m b?o v? s? l??ng v ch?t l??ng cho cng nghi?p ??n n?m 2015 kho?ng 15.582m3/ngy, n?m 2020 kho?ng 22.946 m3/ngy v n?m 2030 kho?ng 37.675 m3/ngy. ??n n?m 2020, 100% c? s? khai thc, s? d?ng n??c d??i ??t ??u ???c ki?m sot, c?p php th?m d, khai thc; 90-95% cc ?i?m gi?ng khai thc n??c nng thn ???c ki?m sot ch?t ch? v? hnh th?c khai thc, s? d?ng

Cc gi?i php ???c ??t ra l ban ha?nh c? ch?, chi?nh sa?ch v? s?? du?ng n???c ba?o ?a?m ti?t ki?m, hi?u qua?; ?u tin s?? du?ng n??c d??i ??t c?p cho sinh hoa?t va? ca?c li?nh v??c sa?n xu?t quan tro?ng cu?a vng. ??nh k? r sot, ki?m tra cc t? ch?c, c nhn khai thc, s? d?ng n??c d??i ??t v hnh ngh? khoan n??c d??i ??t; xy d?ng v th?c hi?n k? ho?ch thanh tra, ki?m tra h?ng n?m; x? l nghim cc tr??ng h?p ch?a c gi?y php ho?c ch?a ??ng k theo quy ??nh

Ngoi ra, t?nh cn ?? ra gi?i php t?ng c??ng ?i?u tra, ?a?nh gia? ti nguyn n??c d??i ??t thng qua vi?c xy d??ng, qua?n ly?, khai tha?c ma?ng quan tr??c, gia?m sa?t di?n bi?n v? s? l???ng, ch?t l???ng ngu?n n??c d??i ??t. ??ng th?i ??y ma?nh cng ta?c ?i?u tra, ?a?nh gia? ta?i nguyn n??c, ?u tin th??c hi?n tr??c ??i v??i nh??ng vu?ng, khu v??c co? nguy c? nhi?m xm nh?p m??n cao, khu v??c co? nhu c?u khai tha?c ?ang t?ng ma?nh

Theo monre.gov.vn


Mục mới hơn:
Mục cũ hơn: