Lỗi
  • XML Parsing Error at 1:305. Error 9: Invalid character

S? l??t truy c?p

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHm nay111
mod_vvisit_counterHm qua469
mod_vvisit_counterTrong tu?n2385
mod_vvisit_counterTu?n tr??c5341
mod_vvisit_counterTrong thng12370
mod_vvisit_counterThng tr??c7717
mod_vvisit_counterT?t c?885539

Hiện có: 7 khách online
Hm nay: 18/06/2021 - 05:34
Thứ tư, 02 Tháng 6 2010 03:01    In Email

Nh? chng ti ? thng bo vo ngy 09 thng 3 n?m 2012, Lin Hi?p cc h?i KHKT Vi?t Nam ? ch? tr t? ch?c h?i th?o "Tr? l??ng n??c ngm c?a H N?i v gi?i php c?p n??c cho H N?i". H?i th?o ? ???c ?ng ??o cc nh khoa h?c v ?CTV tham gia, tham lu?n, ???c cc quan ch?c Trung ??ng v H N?i quan tm v ???c ?ng ??o phomngs vin bo, ?i ??n thng tin.

?? b?n ??c xa g?n n?m ???c thng tin v? ti nguyn n??c d??i ??t v v?n ?? c?p n??c cho H N?i m?t cch hi?u qu?, ?ng ??n, chng ti s? l?n l??t ??ng t?i nh?ng tham lu?n trong h?i th?o nu trn.

Sau ?y chng ti gi?i thi?u l?i d?n gi?i  thi?u tuy?n t?p bo co h?i th?o c?a GS TSKH ??ng V? Minh - Ch? t?ch lin hi?p cc h?i KH v KT Vi?t Nam

 NGU?N N??C NG?M C?A H N?I

V GI?I PHP C?P N??C CHO TH? ? H N?I

(L?i ?? d?n gi?i thi?u cho H?i th?o khoa h?c "Tr? l??ng khai thc n??c ng?m

c?a H N?i v gi?i php c?p n??c cho Th? ? H N?i" ngy 09 thng 3 n?m 2012)

V?n ?? c? s? h? t?ng l m?t v?n ?? r?t quan tr?ng v ? ???c H?i ngh? BCH TW l?n th? 4 kha XI c?a ??ng C?ng s?n Vi?t Nam bn th?o v ra Ngh? quy?t.

Ngy 18 thng 11 n?m 2011 Lnh ??o UBND TP. H N?i v B? Xy d?ng ? t? ch?c H?i ngh? chung th?ng nh?t th?c hi?n "Qui ho?ch chung xy d?ng Th? ? H N?i ??n n?m 2030 v ??nh h??ng ??n n?m 2050" ? ???c Th? t??ng Chnh ph? Nguy?n T?n D?ng ph duy?t thng 7 n?m 2011 sau khi TP. H N?i ???c m? r?ng, trong ? c Qui ho?ch h? t?ng k? thu?t ni chung v Qui ho?ch t?ng th? c?p n??c ni ring c?a Th? ? H N?i.

Tr??c ?y, trong "Qui ho?ch t?ng th? pht tri?n c?p n??c H N?i ??n n?m 2010 v ??nh h??ng ??n n?m 2020" ? ???c Th? t??ng Chnh ph? ph duy?t t?i Quy?t ??nh s? 50/2000/Q?-TTg ngy 24/4/2000 ? khuy?n co "Khng s? d?ng n??c ng?m, ch? nghin c?u s? d?ng ngu?n n??c m?t sng H?ng v sng ?". Nh?ng cc nh ??a ch?t th?y v?n Vi?t Nam l?i khng suy ngh? nh? v?y v cho r?ng ngu?n n??c ng?m c?a H N?i r?t phong ph, c?n ph?i ???c ?i?u tra th?m d ?nh gi theo ?ng cc qui ??nh hi?n hnh ?? ??a vo khai thc s? d?ng ph?c v? cc m?c ?ch v nhu c?u xy d?ng v pht tri?n c?a Th? ? H N?i, trong ? c s? nghi?p c?p n??c s?ch.

Ngy 02/12/2011 TS. Nguy?n V?n Tc, Vi?n tr??ng Vi?n Cng ngh? N??c v Mi tr??ng thu?c Lin hi?p cc H?i Khoa h?c v K? thu?t Vi?t Nam - m?t nh khoa h?c ??a ch?t th?y v?n ? nhi?u n?m lin t?c tham gia tr?c ti?p ?ng gp vo s? nghi?p nghin c?u ?i?u tra v kh?o st th?m d ?nh gi ngu?n n??c ng?m c?a Th? ? ? g?i T? trnh v? v?n ?? "Tr? l??ng khai thc n??c ng?m c?a H N?i v gi?i php c?p n??c cho Th? ?" t?i Lnh ??o UBND TP. H N?i, B? Xy d?ng, B? Ti nguyn & Mi tr??ng v Ch? t?ch ?on Ch? t?ch Lin hi?p cc H?i Khoa h?c v K? thu?t Vi?t Nam.

Th?c hi?n nhi?m v? ho?t ??ng t? v?n, ph?n bi?n v gim ??nh x h?i c?a Lin hi?p cc H?i Khoa h?c v K? thu?t Vi?t Nam theo Quy?t ??nh s? 22/2002/Q?-TTg ngy 30/01/2002 c?a Th? t??ng Chnh ph?, hm nay ngy 09/3/2012 Lin hi?p cc H?i Khoa h?c v K? thu?t Vi?t Nam t? ch?c H?i th?o khoa h?c "Tr? l??ng khai thc n??c ng?m c?a H N?i v gi?i php c?p n??c cho Th? ? H N?i".

Tham gia t? ch?c H?i th?o khoa h?c ny g?m cc ??n v?:

1. Vi?n Cng ngh? N??c & Mi tr??ng, Lin hi?p H?i Vi?t Nam.

2. S? Ti nguyn & Mi tr??ng H N?i.

3. C?c Qu?n l Ti nguyn N??c, B? Ti nguyn & Mi tr??ng.

4. Trung tm Quy ho?ch v ?i?u tra Ti nguyn n??c, B? TN&MT.

5. Lin ?on Quy ho?ch v ?i?u tra Ti nguyn n??c mi?n B?c.

6. H?i ??a ch?t th?y v?n Vi?t Nam.

Cc ??i bi?u ? ???c Lin hi?p cc H?i Khoa h?c v K? thu?t Vi?t Nam m?i tham gia H?i th?o khoa h?c ny g?m:

- Lnh ??o cc c?p c?a UBND TP. H N?i, B? Xy d?ng, B? Ti nguyn & Mi tr??ng v Lin hi?p cc H?i Khoa h?c v K? thu?t Vi?t Nam lin quan ??n l?nh v?c Ti nguyn n??c v Mi tr??ng.

- Cc nh qu?n l, nh khoa h?c v chuyn gia k? thu?t c?a cc c? quan t? ch?c: qui ho?ch v ?i?u tra ?nh gi ti nguyn n??c; qui ho?ch xy d?ng; t? v?n thi?t k? v? chuyn ngnh n??c v mi tr??ng; nghin c?u khoa h?c v gio d?c ?o t?o; khai thc s? d?ng ti nguyn n??c (cc Cng ty, X nghi?p n??c s?ch trn ??a bn TP. H N?i v ph? c?n)...

- Cc c? quan pht thanh, truy?n hnh v thng t?n g?m: ?i truy?n hnh Vi?t Nam, Thng t?n x Vi?t Nam v ?i pht thanh & truy?n hnh H N?i.

- Cc c? quan bo ch trung ??ng v ??a ph??ng g?m: Bo Nhn dn, Bo Lao ??ng, Bo Ti?n phong, Th?i bo Kinh t? Vi?t Nam, Bo H N?i m?i...

- Cc c? quan thng tin v bo ch c?a TP. H N?i, B? Xy d?ng, B? Ti nguyn & Mi tr??ng v Lin hi?p cc H?i Khoa h?c & K? thu?t Vi?t Nam.

Xin chn thnh c?m ?n s? c m?t c?a cc v? ??i bi?u. Xin chc s?c kh?e cc qu v? ??i bi?u. Chc H?i th?o khoa h?c thnh cng./.

 

GS.TSKH. ??ng V? Minh

Ch? t?ch

Lin hi?p cc H?i Khoa h?c v K? thu?t Vi?t Nam

 


Trang 8 trong tổng số 8 trang