Lỗi
  • XML Parsing Error at 1:305. Error 9: Invalid character

S? l??t truy c?p

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHm nay55
mod_vvisit_counterHm qua36
mod_vvisit_counterTrong tu?n525
mod_vvisit_counterTu?n tr??c430
mod_vvisit_counterTrong thng1577
mod_vvisit_counterThng tr??c4220
mod_vvisit_counterT?t c?833623

Hiện có: 8 khách online
Hm nay: 16/01/2021 - 11:54
Thứ năm, 07 Tháng 1 2016 05:31    In Email

TH? CM ?N

??i h?i ??i bi?u ton qu?c H?i ??a ch?t th?y v?n Vi?t Nam nhi?m k? 3 (2015 2020) ? di?n ra t?t ??p vo ngy 26 thng 12 n?m 2015 t?i h?i tr??ng l?n Tr??ng ??i h?c M? ??a ch?t.
?? c ???c s? thnh cng ? tr??c h?t l nh? s? ??ng vin v h? tr? c? v? v?t ch?t v tinh th?n c?a Qu v? ??i bi?u v Qu c? quan.
Thay m?t Ban ch?p hnh trung ??ng h?i ??a ch?t th?y v?n Vi?t Nam nhi?m k? 3 chng ti xin g?i t?i Qu v? l?i bi?t ?n chn thnh v xin ???c th? l?i v nh?ng g s? xu?t.
Trong th?i gian t?i, chng ti mong mu?n ti?p t?c ???c s? quan tm gip ?? v h?p tc c?a Qu v? ?? ho?t ??ng c?a H?i ngy cng hi?u qu? h?n.
Trn tr?ng cm ?n./.

TM. BAN CH?P HNH TRUNG ??NG
H?I ??A CH?T TH?Y V?N VI?T NAM
CH? T?CH
PGS TS ?on V?n Cnh

 
V?n ki?n ??i h?i
Thứ ba, 05 Tháng 1 2016 09:15    In Email

NGH? QUY?T

??I H?I ??I BI?U TON QU?C

H?I ??A CH?T TH?Y V?N L?N TH? III

Knh th?a ??i h?i

Hm nay trong khng kh c? n??c chu?n b? ?n xun m?i, ??i h?i ??i bi?u ton Qu?c H?i ??a ch?t th?y v?n Vi?t Nam l?n th? III ???c t? ch?c nh?m t?ng k?t ?nh gi ho?t ??ng c?a H?i nhi?m k? II v ?? ra ph??ng h??ng ho?t ??ng cho nhi?m k? m?i - nhi?m k? II (2015 - 2020).

??i h?i ? vinh d? ?n ti?p h?n 150 ??i bi?u t? 3 mi?n B?c, Trung, Nam tham d?, th?o lu?n, ?ng gp ki?n cho H?i v nh?t tr quy?t ngh? nh?ng v?n ?? sau:

1. Nh?ng k?t qu? chnh ? ??t ???c:

1.1) Hon thnh h? s? ?? ngh? xt t?ng gi?i th??ng HCM cho c?m cng trnh ?CTV v ti nguyn n??c d??i ??t lnh th? Vi?t Nam.

            1.2) Thnh l?p Vi?n Ti nguyn mi tr??ng n??c v ? ho?t ??ng ???c 4 n?m, ?ang ?i vo ho?t ??ng c hi?u qu?

            1.3) L?n ??u tin nh?ng ki?n ngh? c?a H?i ?CTV ? ???c b? Xy d?ng v thnh ph? H N?i l?ng nghe v ???c TP H N?i bo co Th? t??ng CP trong vi?c quy ho?ch c?p n??c cho tp H N?i. Trch cng v?n s? 4978/UBND-TNMT ngy 07 thng 7 n?m 2014 c?a UBND TP H N?i do PCT V? H?ng Khanh k. ? l nh?ng v?n ??:

            * V? nguyn nhn gy s?t ln ??t ? H N?i;

            * V? quy ho?ch ? th?, khng gian ng?m ph?i tnh ??n ?i?u ki?n ??a ch?t th?y v?n v b?o v? ti nguyn mi tr??ng n??c d??i ??t;

            * V? ?? xu?t cc gi?i php quy ho?c ? th?, quy ho?ch khai thc n??c ? H N?i.

            1.4) L?n ??u tin H?i k ???c cc h?p ??ng nghin c?u khoa h?c ph?c v? s?n xu?t cho cc c? quan trung ??ng, ??a ph??ng v cc cng ty ??a l?i ngu?n thu cho h?i (k h?p ??ng bin so?n Bch khoa th? v?i ?H Qu?c Gia H N?i, k h?p ??ng v?i c? quan BGR th?c hi?n ?? n ti nguyn n??c H N?i, k h?p ??ng v?i s? KHCN H N?i v? BSNT n?c d??i ??t, k h?p ??ng v?i Cty CP Xi m?ng ??ng Lm, v?i T?p ?on TKV.)

            1.5) Ph?i h?p v?i cc ??n v? b?n th?c hi?n thnh cng nh?ng cng trnh nghin c?u quy m l?n:

            * Ph?i h?p v?i tr??ng ??i h?c M? ??a ch?t th?c hi?n thnh cng ?? ti nghin c?u khoa h?c tr?ng ?i?m c?p nh n??c m s? KC.08.06/11-15

            * Ph?i h?p v?i L? QH v ?T TNN mi?n Trung (TT QH v ?T TNN Qu?c gia) hnh thnh v chu?n b? tri?n khai ?? ti ??c l?p c?p nh n??c v? N??c khong - N??c nng

            * Ph?i h?p v?i Vi?n KH Th?y l?i Vi?t Nam xy d?ng ?? c??ng nghin c?u v ph duy?t ?? c??ng nghin c?u cc ?? ti trong d? n 2 c?a TT 264 c?a TTg Chnh ph?

            2. Ph??ng h??ng cng tc nhi?m k? 2015 2020

            2.1) Ch? ??o th?c hi?n thnh cng ?? ti KHCN v? b? sung nhn t?o n??c d??i ??t ? H N?i.

            2.2)  Ph?i h?p v?i cc Lin ?on QH v ?T TNN tri?n khai th?c hi?n 6 ?? ti ? k k?t h?p tc v?i Vi?n KHTL Vi?t Nam:

+ Nghin c?u xy d?ng m hnh thu v l?u gi? n??c ph?c v? c?p n??c s?ch hi?u qu? cho vng kh h?n khan hi?m n??c Ninh Thu?n - Bnh Thu?n

+ Nghin c?u ?? xu?t m hnh khai thc b?n v?ng th?u knh n??c nh?t trong cc c?n ct ven bi?n ph?c v? c?p n??c sinh ho?t cho vng khan hi?m n??c khu v?c B?c Trung B?

+ Nghin c?u ?? xu?t cc m hnh thu gom khai thc b?n v?ng ngu?n n??c m?ch l? ph?c v? c?p n??c s?ch cho vng ni cao, vng khan hi?m n??c khu v?c Ty Nguyn

+ Nghin c?u cng ngh? v gi?i php k? thu?t ?? x? l cc gi?ng khoan c hi?u su?t th?p v m?c n??c ??ng n?m su ph?c v? c?p n??c s?ch b?n v?ng cho vng khan hi?m n??c khu v?c Ty Nam B?.

+ Nghin c?u ?? xu?t cc m hnh, gi?i php cng ngh? khai thc v b?o v? pht tri?n b?n v?ng ngu?n n??c Karst ph?c v? c?p n??c sinh ho?t t?i cc vng ni cao, khan hi?m n??c khu v?c B?c B?

+ Nghin c?u ?? xu?t cc m hnh, gi?i php cng ngh? khai thc v b?o v? ngu?n n??c trong cc thnh t?o bazant ph?c v? c?p n??c sinh ho?t b?n v?ng t?i cc vng ni cao, khan hi?m n??c khu v?c Ty Nguyn

2.3) Ph?i h?p v?i C?c Qu?n l TNN, Trung tm QH v ?T TNN t? ch?c cc l?p t?p hu?n v? nh?ng ki?n th?c m?i trong ?CTV, ?o t?o l?i cn b? khi c yu c?u. N?u c th? hng n?m H?i ?CTV VN s? t? ch?c cc l?p chuyn ?? nng cao nghi?p v? chuyn mn (v? ?i?u tra ?nh gi n??c d??i ??t), c?p nh?t thng tin qu?c t? v trong n??c...

2.4)  Ph?i h?p v?i cc tr??ng, Trung tm QH v ?T TNN Qu?c gia, C?c Qu?n l TNN ..... t? ch?c h?i th?o v? TN ND? lnh th? Vi?t Nam, ??ng b?ng B?c B?, Nam B?, ??ng b?ng ven bi?n, Ty Nguyn, TN ND? H N?i, TP HCM..


2.5) Ph?i h?p v?i Vi?n ??a ch?t, N??c v Mi tr??ng (IGWE), Vi?n Ti nguyn mi tr??ng n??c (ENWARI) th?c hi?n cc ?? n, D? n k v?i cc c? quan trung ??ng v ??a ph??ng.

            2.6)  Bo co B? TNMT chuy?n c?m cng trnh v? ?CTV v TNN n??c d??i ??t cho ??n v? ph h?p trnh xt gi?i th??ng

            2.7) ??y m?nh cng tc t? v?n ph?n bin, tham gia ?o t?o, vi?t bi gi?ng gio trnh

            3. ??i h?i nh?t tr thng qua danh sch Ban ch?p hnh nhi?m k? III g?m 83 ?y vin  ??i di?n cho cc c? quan, t? ch?c ? Trung ??ng v cc ??a ph??ng c ?? lng nhi?t tnh tham gia Ban ch?p hnh H?i ?CTV Vi?t Nam (danh sch km theo). ??i hi ? b?u ch? t?ch H?i ??a ch?t th?y v?n nhi?m k? III l l PGS TS ?on V?n Cnh.

            Thng qua danh sch Ban th??ng v? v Ban Ki?m tra c?a H?i nhi?m k? III.

4. ??i h?i nh?t tr gi? nguyn ?i?u l?

               H N?i ngy 26 thng 12 n?m 2015

                                                                            ??I H?I ??I BI?U TON QU?C 

 
Thứ ba, 05 Tháng 1 2016 08:48    In Email

??I H?I ??I BI?U TON QU?C LN III H?I ??A CH?T TH?Y V?N VI?T NAM

C?p nh?t : 12/26/2015 2:17:25 PM

Ngy 26-12-2015, t?i H?i tr??ng Tr??ng ??i h?c M? - ??a ch?t ? di?n ra ??i h?i ??i bi?u ton qu?c l?n th? III (2015-2020) H?i ??a ??a ch?t th?y v?n Vi?t Nam.

 

 Tham d? ??i h?i c TS Bi ??c Th?ng: UV ?on ch? t?ch LHH Vi?t Nam, Ph Ch? t?ch ki?m T?ng Th? k T?ng h?i ??a ch?t Vi?t Nam; PGS TS Tr?n Thanh H?i: Ph Hi?u tr??ng tr??ng ??i h?c M? ??a ch?t, Ch? t?ch cc H?i chuyn ngnh: ?CCT v MT Vi?t Nam, H?i Khoan khai thc VN, H?i ??a ki?n t?o VN ...; Vi?n tr??ng Vi?n ??a ch?t - Vi?n Hn lm khoa h?c v CN Vi?t Nam,  Vi?n tr??ng Vi?n Khoa h?c Th?y l?i Vi?t Nam; ??i di?n cho cc h?i vin H?i ??a ch?t th?y v?n t?i cc tr??ng ??i h?c (M?-??a ch?t, Xy d?ng, ?HBK TP HCM), TT QH v ?T TNN Qu?c gia, C?c Qu?n l N??c -B? TN&MT, Cc t?ng Cng ty, Cng ty, ??i di?n cc ??a ph??ng v cc nh doanh nghi?pTham gia ??i h?i c h?n 150 ??i bi?u thay m?t cho h?n 1.000 h?i vien t? cc Tr??ng ??i h?c, cc chi h?i TT QH v ?TTNN Qu?c gia, mi?n B?c, mi?n Trung, mi?n Nam; ??i di?n Vi?n Ti nguyn Mi tr??ng n??c  (H?i ?CTVVN).

??i h?i ? nghe PGS.TS ?on V?n Cnh, Ch? t?ch Trung ??ng H?i ??a ch?t th?y v?n Vi?t Nam Bo co T?ng k?t cng tc nhi?m k? II v ph??ng h??ng ho?t ??ng nhi?m k? III (2015-2020) v bo co ki?m ?i?m c?a BCH kha II; TS T ?nh Huy?n trnh by bo co cng tc c?a UB Ki?m tra.

T?i ??i h?i, ? ti?n hnh trao B?ng khen c?a Th? t??ng Chnh ph? cho TS V? V?n B?ng v B?ng khen c?a Lin hi?p cc H?i KHKT VN cho H?i ??a ch?t Th?y v?n Vi?t Nam.

??i h?i ? b?u Ban ch?p hnh trung ??ng H?i g?m 83 ?y vin, PGS.TS ?on V?n Cnh ???c b?u l?i gi? ch?c Ch? t?ch trung ??ng H?i v 14 Ph ch? t?ch; PGS.TS Nguy?n V?n Lm gi? ch?c PCT kim T?ng th? k, ThS Tr?n Th? Hu? gi? ch?c PCT, Ph T?ng TK. TS T ?nh Huy?n l tr??ng Ban ki?m tra c?a H?i.

 
Thứ ba, 05 Tháng 1 2016 08:37    In Email
h9
 
Các bài viết khác...


Trang 2 trong tổng số 7 trang