Lỗi
  • XML Parsing Error at 1:305. Error 9: Invalid character

S? l??t truy c?p

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHm nay73
mod_vvisit_counterHm qua105
mod_vvisit_counterTrong tu?n73
mod_vvisit_counterTu?n tr??c935
mod_vvisit_counterTrong thng5043
mod_vvisit_counterThng tr??c3929
mod_vvisit_counterT?t c?820365

Hiện có: 6 khách online
Hm nay: 28/09/2020 - 13:03
Thứ năm, 15 Tháng 10 2015 07:24    In Email

H?I ?CTV VI?T NAM

C?NG HA X H?I CH? NGH?A VI?T NAM

??c L?p T? Do H?nh Phc

S? :  42/CV-?CTV

 

                                                                                   H N?i, ngy 15 thng 10 n?m 2015

THNG BO

V? vi?c : ??i h?i ton th? H?i ?CTV Vi?t Nam nhi?m k? III (2015 2020)

         

Knh g?i : Cc Chi H?i, Cc h?i vin v b?n b, ??ng nghi?p

Tri?n khai quy?t ngh? cu?c h?p BCH kha II H?i ?CTV Vi?t Nam vo ngy 10/10/2015, BCH Trung ??ng H?i trn tr?ng thng bo t?i cc Chi h?i, cc h?i vin, cc b?n b, ??ng nghi?p:

1. ??i h?i ton th? H?i ??a ch?t th?y v?n Vi?t Nam nhi?m k? III s? di?n ra vo ngy 26 thng 12 n?m 2015 t?i H N?i. ??i h?i s? ti?n hnh ki?m ?i?m cng tc nhi?m k? 2010 - 2015 v ?? ra ph??ng h??ng ho?t ??ng nhi?m k? 2015 - 2020, b?u BCH tr?ng ??ng H?i nhi?m k? III. ??i h?i c?ng l d?p g?p g?, giao l?u gi?a cc th? h? nh?ng ng??i lm cng tc ??a ch?t th?y v?n, nh?ng ng??i lm cng tc quy ho?ch v ?i?u tra ti nguyn n??c d??i ??t trn ton lnh th? Vi?t Nam.

2. Trong k? ??i h?i s? c nh?ng bo co thnh tch n?i b?t c?a h?i vin v? cng tc t? v?n ph?n bi?n, k?t qu? nghin c?u khoa h?c, th?c hi?n cc nhi?m v? quan tr?ng ph?c v? pht tri?n kinh t? x h?i n??c nh, nh?ng sng ch? pht minh, nh?ng t??ng khoa h?c m?i, khi ni?m m?i trong 5 n?m ho?t ??ng nhi?m k? II (2010 - 2015).

3. ?? ??i h?i ???c ti?n hnh thnh cng v hi?u qu?, BCH trung ??ng H?i xin g?i t?i cc Chi H?i, h?i vin nh?ng cng vi?c c? th? nh? sau:

+ Cc h?i vin thu?c TT QH v ?T TNN Qu?c gia, cc Lin ?on QH v ?T TNN mi?n B?c, mi?n Trung v mi?n Nam, Chi H?i thu?c C?c qu?n l TNN, Chi H?i thu?c cc B?, cc tr??ng ??i h?c, cc Vi?n, cc ??a ph??ng. g?i tm t?t cng trnh nghin c?u, sng ki?n c?a mnh v? v?n phng H?i ?? t?p h?p bin t?p thnh m?t tc ph?m ph? bi?n r?ng ri ??n ton th? h?i vin.

N?i dung b?n tm t?t di khng qu 2 trang (vi?t tay ho?c ?nh my) kh? A4 trnh by v?i n?i dung:

- Tn ?? ti, ?? n, D? n

- C? quan ch? tr th?c hi?n

- Ch? nhi?m ?? ti, ?? n, D? n

- K?t qu? n?i b?t ??t ???c

Tm t?t cng trnh nghin c?u xin ???c g?i v? ??a ch?:

V?n phng H?i ?CTV Vi?t Nam

??a ch? : s? 10, ng 42, ph? Tr?n Cung, ph??ng Ngh?a Tn, qu?n  C?u Gi?y, thnh ph? H N?i;

Ho?c g?i tr?c ti?p vo email : Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

          + BCH trung ??ng H?i ?CTV Vi?t Nam ku g?i s? h?o tm c?a cc Chi H?i, cc doanh nghi?p, cc b?n b ??ng nghi?p v h?i vin h? tr? kinh ph cho ??i h?i.

          Kinh ph h? tr? xin ???c g?i v?:

          H?i ??a ch?t th?y v?n Vi?t Nam

          S? ti kho?n : 21510000723816

          Ngn hng ??u t? v Pht tri?n Vi?t Nam, Chi nhnh C?u Gi?y - H N?i.

Chng ti chn thnh bi?t ?n v ti?p nh?n m?i s? h? tr? v?t ch?t v tinh th?n c?a t?p th?, c nhn lm cho ??i h?i ??i bi?u ton Qu?c l?n th? III H?i ?CTV Vi?t Nam thnh cng t?t ??p.

Trn tr?ng cm ?n./.

                                                TM.BAN CH?P HNH TRUNG ??NG

                                                                          CH? T?CH

N?i nh?n :                                         

- Nh? trn,

- L?u VP.

                                                                  PGS TS ?on V?n Cnh

 

                                                                            

 
M?i h?p
Thứ hai, 05 Tháng 10 2015 07:14    In Email
002
 
T?ng k?t n?m 2014
Thứ tư, 21 Tháng 1 2015 01:20    In Email
IMG 3056
 
T?ng k?t n?m 2014
Thứ tư, 21 Tháng 1 2015 01:20    In Email
IMG 3056
 
Các bài viết khác...


Trang 3 trong tổng số 7 trang